top of page

Regulamin konkursu Cukierni Pani K.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma  „K&C” s.c. K. Korolczuk, C. Korolczuk, z siedzibą przy ul. Sybiraków 4 lok. U7, 15-204 Białystok.

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie  Facebook.

 3. Konkurs trwa od 1.12.2023r. do 3.12.2023r. do 18:00

 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a po godzinie 18:00 dnia 3.12.2023r.

 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook  

 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a  Cukierni Pani K

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na udzielenie odpowiedzi na konkursowe pytanie oraz opisanie dlaczego akurat ta odpowiedź.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

 3. W konkursie zostanie wyłonionych 6 zwycięzców (jeżeli ilość komentarzy-odpowiedzi będzie powyżej 10) lub 3 zwycięzców (przy ilości komentarzy-odpowiedzi mniejszej niż 10

 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora Konkursu

 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest pojedyńczy lub podwójny bilet do kina oraz do każdego biletu 2 szt. pralin o losowych smakach

 2. Nagrodę można odebrać w Cukierni Pani K, przy ulicy Sybiraków 4 w Białymstoku.

 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 5.12.2023r. po tym czasie Nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie  Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia  konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: cukiernia.panik@gmail.com

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

  Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma  „K&C” s.c. K. Korolczuk, C. Korolczuk, z siedzibą przy ul. Sybiraków 4 lok. U7, 15-204 Białystok, NIP: 5423260426. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Cukierni Pani K.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu     cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Cukierni Pani K

 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

bottom of page